Adatkezelés

A Vadonterápia (www.vadonterapia.com) adatkezeléséről

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Vadonterápia (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint megismertesse az Érintettekkel a fennálló adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, az adatokat bizalmasan kezeli és bizalmas jelleg és az adatok integritásának megőrzése érdekében informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban GDPR rendelet) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Fogalommeghatározások
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR rendelet 1. fejezet 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint:

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi,

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Hornyák-Simonyik Noémi
Adatkezelő székhelye: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép . 4. em. 15.
Adatkezelő adószáma: 57694759-1-43
E-mail: training@vadonterapia.com

Az adatkezelés irányelvei
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.
Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a GDPR rendelet értelmezésében vett közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
Adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és az adatkezelés céljai szempontjából a szükségesre korlátozódnak.
Pontosság: a személyes adatok pontosak és naprakészek. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.
Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.
Elszámoltathatóság: az Adatkezelő képes az alkalmazott irányelveknek való megfelelés igazolására.

A Vadonterápia adatkezelői tevékenysége
Az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a GDPR rendelettel és az Infotv.-nyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A weboldalon megjelenített információk, dokumentumok vagy más írott anyagok kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok általános információkat adnak át és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak.

Semmilyen a honlapról, programra való regisztrációból és jelentkezési kérdőívekből származó adat nem kerül megosztásra vagy közlésre harmadik féllel.

A személyes adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó kezeli. Ez alól kivételt képez az az outdoor tréning ill. nomád Vadonébredő programtípus, ahol az egyéni vállalkozó több fős vezetésben dolgozik a program lebonyolításán. Ebben a kivételes esetben a programok szervezői között megoszthatók a jelentkezési kérdőívben bekért adatok. A program szervezőire kivétel nélkül vonatkoznak a GDPR rendelet szabályai.

Szerződő partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása
A Vadonterápia egyéni konzultációk és önismereti programok regisztrációjának céljából kezeli a természetes személy alábbi adatait: Név, telefonszám, e-mail cím.

Bizonyos programok sajátosságai és biztonsága következtében további adatok is bekérésre kerülhetnek, mint például: egészségügyi adatok, outdoor felszerelés birtoklása, fizikai állapot, motiváció, stb.

A személyes adatokat a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati, jogszabályokban meghatározott ideig kezelem.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatást a Vállalkozásomnál kihelyezett hirdetményben adom meg.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Vállalkozásom jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá a jogi személyek képviselőinek törvényben meghatározott adatait, a jogalapot adó jogviszony megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig.

A kezelt adatok tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. 5-ában foglaltakat megfelelően alkalmazom.

Adatkezelés a Vállalkozásom Facebook profilján
Az általam kínált termékek megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram profilt tartok fenn.

A látogatókra a Facebook Adatkezelési Szabályzata irányadó, így a vállalkozásom Facebook és Instagram profilján a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezelem.

Vállalkozásom nem felel a Facebook és Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén előzetes értesítés nélkül kizárhatom az érintettet a tagok közül, vagy törölhetem hozzászólását.

Vállalkozásom nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Adatkezelési hozzájárulás nyilatkozat és tájékoztatás hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

A hírlevélről az érintett a hírlevélben szereplő elérhetőségeken, vagy a “Leiratkozás” alkalmazás használatával bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

A kezelhető személyes adatok köre: az Érintett neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a hírlevél az Érintett által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja az alábbi témákkal kapcsolatban: hírlevél küldése a Vadonterápia szolgáltatásaival, ökopszichológia, túrázás, természet tematikájú cikkekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az adatokat megismerő személyek köre: Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az Érintett felel. Az Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
: a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti valamely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, és a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk erről.

A zároláshoz való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, és a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk erről.

A tiltakozáshoz való jog: a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.
Az Adatkezelő köteles betartani a Felügyeleti hatóság által hozott döntést.
Az illetékes Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu


Ha bármilyen további kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, e-mailen tudja keresni a honlap tulajdonosát.

training@vadonterapia.com

E-mail cím

training@vadonterapia.com

Adatkezelő

Hornyák-Simonyik Noémi
57694759-1-43